بہ ناҐ פֿـالـــقِِ ســـیب♥

1391/11/5 22:53

نویسنده : omID rExXaRNew Post+
...   بــعـد 2 مـــاه [:)]

از ﮮ طــرف درســا...

از ﮮ طـــرف Facebook

از چند طرف بـــی حــصلگی خودم [:))]

هــی بابا :-) راضــــی ام بــ رضـای خودت♥
یـــه وقــــتایـــی

 بــه جـــایی میـــرســی

 کــه خستـــگی ات دَر نمیشه

 درد میشه...
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/11/5 22:58

1391/09/5 21:00

نویسنده : omID rExXaR✗ خـیـلـے هــا تـو ڪــفـہ عـُـقـابـا هـسـتــטּ

✗ ولـے לּــمــےבوלּـــَטּ عـُـقـاب ڪہ باشـے و پــرواز ڪنـے تـا اوج

آسـموטּ

✗ بـعـضـے وقــتا ڪہ از اوטּ بالا زمیـטּ ُ לּــگاه مـےڪــُـنـے یـہ چیزهایـے

جـلـو چـشمات مـے یـآטּ

✗ ڪہ هــزار بار آرزو مـےڪنـے

کاش بجاے عـُـقـاب ڪبڪ بـوבم ُ ڪـلـّـم ُ زیر برف مـےڪردم ُ خـلاص

:)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

1391/08/20 22:08

نویسنده : omID rExXaR
اگـہ بـہ هــمــہ حـــرفـهـآیــے

ڪـِـ " آبجــے اســ♡ــمـآ פּ בاבاش اِبــ♥ــیـم "

تــآ حــالـا بــِـهــِم گــفـتـטּ ، گــوش مــےڪرבم

الـان בا ــــتـآنم به ایـטּ جا לּـــمـےکشیـב ...

اگـہ با اونهایــے ڪـِـ بایـב اوלּـــجور ے ڪـِـ لیاقتشوטּ بوב رفتار مـےڪردم

تا الاטּ ڪلـاغ قصـّہ بـہ خوלּـــش ڪـِـ رسیده بوב هـیــچ

قـلـیـونـــشم چــاقیـבه بــوב בاش حـالـش رو مـےبرد :)

اگـہ ... فقط اگـہ בرـــــت تصمیم مـےگرفم و בرـــــت رفتار مـےڪرבم ...

פֿـבایا בمــت گـرم :)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

1391/08/14 20:52

نویسنده : omID rExXaR


✔  امــــروز گــَــند زدمـ

✔ خـــیلــی از روزهـــآ گــَــند میزنم

    امـــّـــآ...

بعضی وقـــت هــا بد گند میزنم....

خدایا خودت درســتش کن :)

نکردی هم نکردـــی بیــــخیال

خودت که  دید ـــی گفت دوسـَـم نداره [ ✔ ]

رفــتنی میره یه روزــــی

پـــَــس ... [ :) ]


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

♠♥

1391/07/29 21:19

نویسنده : omID rExXaR
تــــفـــ تو هر چــــی رفاقت ُ رفـــیق :(

با رفیقم دعوام شد...

سره چی؟ سره هیچی سره چیزا چرت ُپــــرت !

از باشگآ داشتم می یومدم حرفمون شد

نامردم درگیر شدیــم...

نامرد نه گذاشت نه برداشت با ا ــــــپره زد تو صـــورتم :(

چــــشـــام باز نمی شد...

 2و3 تا از بچها چند نخ ـــــیگار جلو چشمام روشن کــــــردن

دودش سوزش چشمم رو برد ولی پوسم هنوز می سوزه :(

× بازم معرفت ـــــیگار

×مــرســـــی ـــــیگار

تــــفـــ به رفـــیق :(
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

♠♥

1391/07/29 12:51

نویسنده : omID rExXaR
چــند روز نبودم جام خالی [:( ] [:D] [:))]

رفـــته بودم شهــــرســـتان عروســـی دایی دوسـَـم [ دلــِــتون آب :x ]

خــیلــی خوب بود[ راستش رو بخواین خــــــیـــلـی هم خوب نبود :| :)) ]

مخصوصاً پـَـیی روز که دوستم داش پشته فرمون smS میداد حواسش پرتید...

نزدیک بود بـــخوره به سمند جلویــــی:(

ولی کشید کنــــــار جاده تعادل از دستش رفت 4 دور دوه خودش چرخید :))

بعد تو خاکی وایـــساد :-> × منم اصلـــــاً  نترســــیدم :(

ماشین می چرخید به دوستم میگفتم نترس به [ ــــــــبوقــــــــــــبوقــــــــــ ] ــِت :D

بعده این که بخیر گذشت اومدیم جلوتر پلیس راه جلومــون رو گرفت :(

یه دوسم گفت مدارک :| دوسم گفت بـــیا:| داد مدارک رو  یهو کامیون پشتی بوق زد..

افسره کلش رو برگردون مدارک رو ازدستش کشیدیــــم الـــــفرار:))

آخــــه آب شنگولی تو ماشــــین بود :( میگرفته یودنمون داســــــتان می شــــد :D

حالا بماند رفتیم جلوتر نزدیک بود سگــــه زیر بشــه:))

شبشم که ساقی شدیم:)) ـــــــــلامتی همتون رفتیم بالا :x

 پـــشـتـشــم  MArlboRo  مهمونه اقا دومـــاد :x خلاصــه جا همه خالـــی

امــّـا دلم باسه تهران خیلی تنگ شده بود...

هیجا همین خراب شده خودمون نمیشه :* :)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

1391/07/22 23:30

نویسنده : omID rExXaRهــیــچ وقــــت

 بــــآ ڪـســـے‌ ڪــہ בפּ ــــــش בآر

طــــפּلـانــے‌ قــــهـــر نـــڪـטּ

چـــפּטּ بــے‌ تـــــو زنـבگے‌  ڪـرבטּ رو یــــــآב مـــے‌گــیـره ... !!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/22 23:33

1391/07/20 10:44

نویسنده : omID rExXaR
مـَـלּ هـم مـثــل تــــو خــســـتـہ ام

مـثــل تـند تنـد نفـســــها,

بعد از خـوב ارضـــایـے‌ جبر ڪــفشـــهایــم با آسفالت گرב بـے‌ هدفــــــ

و בر آمدن آب چشمهـــایــــم

از درد فرو رفتـטּ آلت בوב ـــــــیگار
خستـہ ام

بفهم,

بــــس ڪـטּ...

خــســـتـہ ام از تـجــــــاوز خـیـــــالت بـہ عـنـــف خــــاطـرات نگاهـــت

بــــس ڪـטּ...


هـمـــــیـטּ
( C\P )
بـغــض گــلـویـم را گــرفتہ...
בرב قـلــــبـم را مـﮯ فــشـــــارב
ـــــــیگار تــــو هم בیگر درمـــاטּ نـیســـتـﮯ
بــیـهـوבه خـوב را بہ آتـــش نزלּ
سهم مــَــלּ از دنـــیـا آدمها یــــک בل شـکـســتہ بوב
פּ اشـــــکها رواטּ
خــســته شـבم از کــشـیـבن طـرح لــبــــ( " :) " )ـــخـنــב بر لــبــانـم

( C\P )

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/20 11:54

1391/07/19 13:01

نویسنده : omID rExXaRوقتــﮯ دیگه دوسش ندار
میفهمه

وقتــﮯ " دوسـٺ دارم " هات مصنوعــﮯ میشه
میفهمه

وقتــﮯ به چشم یه " زاپاس " بش نگا میکنــــﮯ
میفهمه

اگر هم مـیـبینــﮯ هنوز " آب از آب " تکون نـخورده

فک نکن دار خوب " نقشت " رو باز میکنــﮯ

فک نکن که تو ، تونستی گولش بزنــﮯ

درستــه اون گــول خـورده

ولــﮯ گولــه دروغ هـایــﮯ که داره به خودش میگـه

نه " چرت ُ پرتهایی " که تو بـهـش میگی

روزــﮯ که از دروغ گفتن به خودش " خسته " بشه...

خـیلــﮯ مراقب اون روز باش ، " خـــیـــلــﮯ " رفــیـــق
 


 


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/20 11:25

1391/07/18 12:33

نویسنده : omID rExXaR
دیروز ُ בפּ ــــــٺ  نـבاشـــتم

بآ בפּ ــــــتاҐ رفـــتیم بـیــرפּטּ

صــب یه کلاس دانشگا

بعدش بعده 3 ـــــال رفتیم هنرـــــــتاטּ دیپلـمــפּטּ رפּ بگیــریم

برگه رפּ دیدم خندم گرفت

 2  ـــــــال تا اونـפּر شهر رفتیم با ــــه یه تیکه کاغذ !

بعدم مــرتـضـــے‌ وقت چـــشم پزشکـے‌ داشت مــטּ פּ علـے‌ هم باهـــاش رفتیم

ـــاعت 6 اینا بود گفتیم بیخیال خونه رفتن ، رفتیم دور دور کردیم تو شــهر

کلی هم چرت ُ پرت تو راه گفتیم . خندیدیم بعدم رفتیم آب و آتــیش

آخرم بیرون شام خوردیم ساعت 2 ایــنا رسیدم خونه

ولی نمیدونم چرا خوش نـگـذشت :(

جای خالی یــــکـے‌ کنارم مگه گذاشت خوش بگذره :)


اینم یه عکس از ترافیکه مزخرفه دیشب :|
گــاهــے دِلَـم مــیـخـواد یـــکــے اَزَم اِجـازِه بـــخـواد ؛
کِــہ بـیـاد تـو تَـنــــهـایـیــــمـ ـــ ....
وَ مَــن اِجـازه نَـدَمـ ـ ! وَ اون بــ ـےتَـفـاوُت بـه مُـــخــالِـفَــتَـمـ ـ
بـیــــاد و آرومـ ـ بَـغَــــلَــم کُــنِــ ـہ
و بـِـگـ ـہ:
✗مَــگِــ ـہ مَـن مُــردَمـ ـ کِــــہ تَـــنـــهـــا بــمـــونــــے ... ! ✗ ( C\P )


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/18 16:35

1391/07/16 10:26

نویسنده : omID rExXaR
من باید برگردم به کودکــ
    تا به بابام بگم ، باشه باشه ، نمی خواد کولَم کنــﮯ!
    گندُما را تو ببر ، من دنبالِــــت مـیـام.
                                                            (حـــســــیـ
טּ پنــآهــــﮯ)

                                                           


از اونــاش نـبودیم که بریم دمه مدرِــــه دخترونه چـش چرونی
                                         ( حداقل از 14 سالگــﮯ به بـعــد )

یا تـــو دانشــگا به هرکـَس ناکـسـ
ـﮯ پــیشناهــآد بدیم              
                               ( ترم اوّل یک
ـﮯ بود ، فـ ـ ـا کـ ـ ــتـ ـ ـور بگــیر )

نه قدیـــســـم
نه آدم خوبــــی!
ولی سعی کردم
چـــشمام دنبال ناموس مردم نباشــه
هیچ بانویــــی بخواطر چشما و رفتار من معذب نــشــه
مجبور نشه روسریش رو بـــکشه جلو
یا تو تاکسی خودش رو بچسبونه به در ماشین
یا با تیکه های اونجوریــم آب شه از خحالت توی جمعیت
یا با صدا بوق ماشین .... و ( خودتون میدونید بــقــیش رو )

با هر کی هم بودیم پـــــا دادیم مخ نزدیـــم :)

خوشـــم  هم نمـــی یاد با  هر کــَــس ُ  ناکســـی آشنا بــشم!

نه که  نــتــونــم
دلـــم
نمــﮯ خواد

وگـــرنه اگه میخواستم

مـ
ـ تونـــستم همه " این کاره هاش " رو بزنم کنار

انگار مــن  "ول
ـ عصرم ُ " اونا همه " چنار "
                                                                                                                           
                                                                                                                                               بعد طرف دیشب تو FB چـــهــار تا CM برام گذاشته که ... :)

                                                                                                                                                نمیدونم بـــش بخندم یا براش متا ــــف باشــــم....


قـبول حق با تــوسـت
مـَـלּ بـــیــمــار روحی
مـَـלּ دیــوانه ی روانی
مـَـלּ بـــی کــــلـــاس
مـَـלּ د ِهـــــــاتـــــــﮯولــﮯ گوش کن دافـﮯ

 مـَـלּ هنوزم بو ﮮ بـهـمـن بلندم را از تمام عطرهاﮮ ورساچــﮯ  " تــــو " بیشتر دو ــــــٺ دارم

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/16 14:23

1391/07/15 16:14

نویسنده : omID rExXaR

  ◘ پــســٺ ثابٺ___________________________________________________

مطالب وبلاگ را خودم مینویسم ♥

هرچی ام مینویسم باسه دله خودم هست


از این به بعد اگه مطلبی copy / paste  شد زیرش می نویسم

دمت گرم که ــــــــر زد
♥ ♥ ♥

-----------------------------------------------------------------------------

هر کی خواست لینک بشه تو نظر ها بگه ، لینک کردن وبـَم هم اجباری نیست
         
                                                 ( با معرفت ها خودشون میدونن چه کار کنن )


با تشکردیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/08/24 17:07

1391/07/14 18:35

نویسنده : omID rExXaR
یه پنج ما گذشت

روزای بد تموم شدن تو این مدت که نبودم

و یک نوعه دیگه از روزهای بد جاشون رو پر کردن :-؟؟

کلا زندگی این روزا باسه همه که نه

 باسه  خیلی یا سخت شده

بعضی وقتا چشام رو باز میکنم

میبینم یه پسره 19و20 ساله شدم

تکیه دادم به دیوار با دوده سیگار تو اتاقه تاریکم

اتاقم توی تهران ِ تاریک تر

به ظاهر تهران شباشــم روشنه

ولی  باطناً شهر تو تاریکی مدفون شده

همه هم سـِـنا من مرضه روحیّن :)

                                  منم  هم  سن   ( پس مریضه روحیم ) ♥

همین جوری چشم باز تو فکر و خیالام هستم که صدا بسته شدنه در

خودم و افکارم رو 6 متر به هوا پرت میکنه و کله پوکم میخوره به سقف

اره از این ستاره خشگلام دورش میچرخه :))

به خودم می یام میبینم مامان اینا اومدن

و منم با یه سیگاری که یه پک بیشتر نداده ولی سوخته و خاکسترش رو سرامیکا

( مثه جوونی خودم به F  رفت ) :(

سری پنجره رو باز میکنم و اسپره میزنم

از بیرون صدا می یاد :: امــــید امیــد مادر این بو چیه پیچیده تو خونه؟ امید مادر بیا کمکم از کمر افتادم

- ::: بویه چی مامان جون؟ بو نمی یاد که اینج  ؟؟ !! احتما از خونه همسایس
       وایسا وایسا الان میام کمکت

من میرم کمک مامان :) هیچ اتفاقی ام نیوفتاده اوکی ؟

 FLn :-h :)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/15 13:15

بی معرفت

1390/12/5 13:59

نویسنده : omID rExXaR
هـــــه

نمیدونم


خیلی نامردی...
                        خیلی بی احساســـــی...
                                                                خیلی بیــــــشــوری...

خیلی بد زدیم زمینـــــ

دیگه نمتونم پاشمــــــ
                                                                                                   چه قد میگفتی دوست دارمـــ
                                                                                                    اس ام اسات هنوز هستــــــ
صـدات هنوز تو گو شمه
خاطراتـــت هنوز  زندسـ

                          هـــه خوب درسی بهم دادی
                                                                                         ... .
✖آدمـــهــا ، نــمـی فـهمـنـت .... تـرجـمـه ات  مـیـکـنـنـد ؛ آن هـم بـه زبـان خـودشـان...!
✖دار بزن … خاطرات کسی که تـو را دور زده حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .
✖" هست " را   اگر قــدر نــــدانی  می شود  " بود "  و  چه تلـــخ است ...  " هســـــــت " ی  كه " بود " شود

                                                                                                                    و  " دارم "  ی كه .. " داشتم ".


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/15 13:09

ماه دوس داشت نره...

1390/11/15 13:01

نویسنده : omID rExXaR

http://up.vatandownload.com/images/suopkzuq4jybzlyjig7.jpg

یــــــعــــنی اشــتــبــاه بود عزیزم دوس داشتــنـــت؟
شبا باهم بودنمون ماه هم دوس داشت نره...

نــــــگـــو گـذشــــــــته،گـذشتو مهم نـیســــــتش
این زندگی مون دختر فُــكر نیست كهـ

ســــردد نیست دیگه؟ یعنی بـــغــــــل نمیخوای؟
آره خیلی تــــنــهـــام اما اصلا نـمـیـــخوام

 كه جای خـــالـــیــت پر شه با هـیـچـــكس دیگه ای
 قـــــده  عــطـــر نـفـســات  نــمـیـده كـام بــم

 من  دســـتاتُ  می خوام وَ هیچ چیز دیگه ای
  حــتی آرایشت بی بوســـــه من نمیشه كامل

تو میگی مــیـشــه؟ بــاشــه عزیزم بـــرو
 فقط خاطرت باشه تا آخر میخواستم تو رو..
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/15 13:04

دیوونه

1390/10/29 17:30

نویسنده : omID rExXaR

بعضی وقتا یه حرفـــی میزنهُ..

آدمُ دیوونه میكنه...

بعضی وقتا ساكت میشهُ این قدر سكوتـــش سردُ زیباست كه...            

آدمُ دیوونه میكنه...

بعضی وقتا این قدر خوشگل میــخنده كه ...

آدمُ‌دیوونه میكنه...

جالبه بعد به من میگه خنده هات خـُجِله!ماله خودش رو ندیده كه

                        وقتی پیشم نیس

وقتی تو بغلمه                        

                        وقتی ناز میكنه

وقتی دل بری میكنه                       

آدمُ دیوونه میكنه...

وایــــ وقتی  خــــیــــانـــــت   میكنه... این یكی دیگه واقعا بد مُدل دیونم میكنه

ــایـنـقــدر دیـــوونــهــ كهــ هــیچــ زنـجــیــریــ نــمــیــتــونهـ نـگـهـمـ دارهـــ

با هیچ سیگاری ای چت نمی كنمُ

هر چه قد از این ویسكی ظهره ماری می خورم مست نمیشم

با سه بسته آرام بخش هم آروم نمیشم هیچی،اُور دُزَم نمیكنم

هـُـشیاره هـُـشیار میشینمُ دیوونه بازیم رو میكنم...

http://valentine-iloveu.persiangig.com/image/salam.jpghttp://www.pic.iran-forum.ir/images/ftj6p5326af6v0veeni.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1390/10/29 18:43

♥آسمونــــ

1390/10/23 09:55

نویسنده : omID rExXaR

زنـــدگی همش درســــــه پسر بالـــأخره رنگین كمون می یاد..
ولی هیچ رنگین كمونی باسه همیشه تو آسمونت نمی مونه!
به رنگین كمونا دل نبند خاكستری بودنم باسه خودش دنیایی یه


http://up.clip2ni.com/i/images/mdnc7kntwjlb985abaay.jpeg

ıllııllııllıllılıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllııllııllıllılıllı

اینُ تو پستا قبلی نوشته بودم
ولی یادم رفت بگم كه بچها بعضی موقع ها ...
یكی می یاد تو زندگی آدم كه نه رنگین كمونه نه اَبر نه ماه نه ستاره نه....
یكی میاد تو زندگیت و میشه همه ی آسمونت
آسمان هر چه قدرم حالُ روزش تغییر كنه
چه روسرت تگرگ بریزهُ چه آفتابی  و آبی باشه..
چه ابری خاكستری یا تریپ غروب جمعه كه رنگش خوردت میكنه...!
پـــســر هر چی باشه آسمونتــِ ماله خودتــِ
دنیا رو بدونه آسمونت تصور كن....
مراقب آسموناتون باشــیــد
اگـه آسمون كسی هم شدین
بپایین روسرش خراب نشین
آخه اگه آسمون رو سره آدم خراب بشه.......
http://emperatoor.org/free/sky2.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1390/10/23 10:31

بوی مرگ

1390/10/20 14:02

نویسنده : omID rExXaR
هــوا اتـاق خــفـــن گرفــتــس
نفس كشیدن توش زیره خطِ فقره
حوصلم صفرمطلقِ
میزنم بیـرون تو دلـه شــب
ســرما هــوا وحشت نـاكـه
هوا بــوی مــرگ مــیـــده
شــامَـم اشـتبـاه نـمـیكنـه
چــرا و چــجـورش بمونــه
ولـی تـو تــَنِ من خونِ گرگـه
گرگآ بوی مرگ رو می شناسن
قلبم داره از سینم میپره بیرون
بومبــــ\/\/\/\/ــبومبـــــ\/\/\/\/ــبومب
نمیدونم دارم از سرما میـلرزم
یا ازترسهــ این بوی مرگه لعنتی كه تو فضا پـیـچـیـده!
پسر من عاشق شــبــمــ
مخصوصا شبا بی ستارهــ
شبهایی كه سرماش تا مغز استخونات نفـوذ میكنــه
دســت خودم نـیـسـت خونِ گــرگ تــو تَــن ِمَنِ
تاریكی رو دوس دارم منو یاد‍ِ روزگار خودم میندازه
تـــاریـــــكـــــــــ‍ِ تــــاریـــــكـــــــِ تاریك!!!
امشـَبَم همین جوری هست نـه مـاهی نـه ستاره ای
تاریكی مطــلــق
همه چی عالیـــه
فقط كاش این بوی مرگ لعنتی نبود...

http://blog.mfallah.com/wp-content/uploads/2010/11/wolf_moon.jpgدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

♥ GAMEover ♥

1390/10/19 14:44

نویسنده : omID rExXaR
لـعنتی تو ماریو یا همون" قارچ خورِ"خودمونم اولش 3 تـا جون داشـــــــتیم
ولــی تو این زندگیه سگی یه جون بـیـشتر نــداری
خــیــالــتــونم راحـــت  100  تـــا ســكه كــه هـــیــچ
1000 تا سكه هم بگیری خدا بهت یه جونِ اظافه نمیده
فكر قارچ مـخـفی هم نباش به قول خودتون گـشتم نبود نگــرد نیسـت!
هــــــــمــــــــــــــیـــــــــــن یــــــــــه جــــــــونـُــــــــ  داریـــــــ !!!
حالا میخوای همون جا سره جات وایـسـا وقت بازی تـموم شـِهُ به فنا بری
یا نه بــرو جــلــو از هـــیــــچ كلاغُ لاك پـشتُ جوجه تیغی ایـــهَم نتـــــرس
یــا می یـُــــفـــتی تــو چــــالـــه به فــــــنـا مـیــــــــری!!!
یا میرسی به قـــلــعــهُ پـَرچــمـــشـونُ میكشی پایـیـن...
فقط حواستون باشه قــارچــهـا وگل های بازی رو بگیرم
حـــــداقــل قــــــارچ بگیریم بــــــزرگــــــ شیـــــم!!!
با یه بار خوردن به این كلاغهای احـــمــق بیغ نشیم بــریم تو باقــالیـــهــــا!
راستی میگن تو زندگی بــعــضــیــــ جاها  خدا بهت حـــــــــال مـــیـــــده
یــــــــــه لـــــولــــــه مــــــیـــــذاره جـــــلـــو پـــاتــــ كه
از مرحله 1/2 جدات می كـُـنِــهُـ یــــــــه راست میبرت مرحله 4
تو مــالـه من كه از ایــن خبرا نــــبــــود
فقط یـكــیـــ تــو زنــــدگیــم اومد كـــــه
اخلاش كُــپِ اون ســیــبــه مرحله 4 بود
كــــــاری بـــــه كارشـــــــ نداشتمــــــآ
 الكی افتاد دنــبــالـمُ هــــی ســمــتــم آتـــیــش مـــینداختــــ
فــك نمیكرد یه لـــوبـــیــایِــــــ  سـحر آمـــیزجلو پــام سبز شه!!!
بــیــام بـــــالا اون جــوری حـــــــالـــش رو بــــگــیریـــــــــم...
حالــــشـ رو گرفــــتـمـو گشتم دنباله ســــتــاره زنــــدگــــیــــم
میخواستم بگیرمشُ با سرعت 220 تا گازشُ بگیرم برم جلو
هیچ كلاغُ لاك پشتُ جوجه تیغی ای هم نـَتونه جلوم وایسه
پـســر ستارهـ رو گرفتم اما اینقدر جو گرفته بودم كه چاله ها بازیُ ‌فراموش كردم
افتادم تو یكیشونُ
دیـدیـد ، دیــدید ، دیـد ،  دیــد ، دینگـــ!!!
تموم شدش

GAMEover

دسته2 تو دسا تو هست بپا مثل من نــبازی...http://www.dl.yekmobile.com/yekmobile/p1/Portable%20Mario%20Forever%204_www.YekMobile.com.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

كام آخر

1390/10/14 20:10

نویسنده : omID rExXaR
لبام رو چسبوندم به تنشُ تا تونستم ازش كام گرفتم
هیچی نمیگفت!
فقط داشت از آتیشی كه به جونش انداخته بودم  آروم آروم می سوخت..
انگار...
انگار فهمیده بود امشب باسه بار آخر باهمیم
فهمیده بود چند شبه جز اون قبل خواب با یكی دیگه هم،درد و دل میكنم
میدونست دیگه نمیتونم باهاش باشم
آخه عشق جدیدم با اون بودن رو باسم قده قن كرده
داشت خاكستر میشد ولی ته دلش هنوز با معرفتیشُ داشت
ازكامی كه میداد فهمیدم اونم از این كه با معشوق جدیدم میتونم دوباره خوشحال باشم خوشحاله
یاد بار اولی كه باهم بودیم افتادم تو سرمای زمستون رو جدولِ كنارِ جوب نشستمُ...
هــ ــه...
تو این مدت چه قد باهاش درد دل كردم...
چقدر باهاش گریه كردم ، چه قد باهم خندیدیم..
ولی آخه من آدمم! اگه تركش نكنم...
اگه نرم با معشوقه جدیدم كه لامصب بم نمیگن آدم بم می گن فرشته
رسید به فیلتر
شرمنده رسمه ما آدما همینه تو دیگه كام نمیدی
انداختمش زمینُ لگت مالش كردمُ
یاعلی...
صبر كن من آدمَم ُ خیانت تو ذاتمه
یه هفته هم نشد كه به معشوق جدیدم هم خیانت كردمُ
مخفییانه دوباره از سیگارم كام گرفتم..
آخه من تَهِ تَهِش یه آدممُ خیانت تو ذاتمه
به سلامتی آدم هایی كه از ذاتشون دل می كننُ فرشته میشن...


http://www.darichekhabar.ir/Picture/20120101131848_cigarette-prices.jpg

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/07/15 13:18تعداد کل صفحات : 2 1 2
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic